Algemene voorwaarden - Inkoop & verkoop goud, zilver, juwelen, horloges sinds 1946
Menu
EUR
 • Beschikbaar op +31 6 85121301
 • Bereikbaar via whatsapp op +31 6 85121301
 • Marktleider in goudverkoop
 • Dé winkel in Den Haag sinds 1946

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit 

Rosjuweliers

Driebergenstraat 143 

2546 BC Den Haag 

 

Telefoonnummer: 070‐3294943

E‐mailadres: [email protected]

 

Bereikbaarheid:

Dinsdag t/m vrijdag  10.00-17:30 uur 

Zaterdag 10.00-16:30 uur  Artikel 2 – Definities

 1. Ondernemer: een rechtspersoon die op afstand producten of diensten aanbiedt aan consumenten. 
 2. Klant: degenen met wie Rosjuweliers een overeenkomst is aangegaan. 
 3. Partijen: Rosjuweliers en Klant samen.
 4. Consument: een natuurlijke persoon die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van het herroepingsrecht. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Rosjuweliers. 
 2. Rosjuweliers stelt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar aan de klant, voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten. 
 3. Rosjuweliers en de klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken. 
 4. Rosjuweliers en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of van anderen uitdrukkelijk uit. 

 

Artikel 4 – Prijzen 

 1. Alle door Rosjuwelier genoemde prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden op het moment van aankoop, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 2. Rosjuweliers kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Rosjuweliers geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Indien Rosjuweliers op verzoek van Klant product of dienst levert aan derde, dan is Rosjuweliers gerechtigd om nader toeslag in rekening te berekenen op de Klant. 
Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. De Klant dient de verschuldigde bedragen direct te voldoen, na het sluiten van de overeenkomst. 
 2. De Klant moet een betaling voor levering hebben voldaan. 
 3. De betalingstermijnen die Rosjuweliers hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Rosjuweliers aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Rosjuweliers mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling  dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale van de diensten of producten. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant. Na deze termijn kunnen annuleringskosten van toepassing zijn
 2. Houd er rekening mee dat voor koer fluctuerende producten het herroepingsrecht niet van toepassing is, zoals vereist door de wet. Het is dus niet mogelijk om edelmetaal goud/zilverbaren te annuleren. 
 3. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 
 4. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het herroepingsrecht (ook wel bekend als het recht van retour) is doorgaans niet van toepassing op producten waarvan de prijs afhankelijk is van marktschommelingen, zoals goud- of zilverstaven, aandelen, valuta, en dergelijke. Klanten kunnen dergelijke producten doorgaans niet retourneren voor een volledige terugbetaling als de prijs is veranderd sinds de aankoop. 
 6. Het is niet mogelijk om een bestelling te annuleren op producten waarvan de prijs afhankelijk is van marktschommelingen. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u een bindende overeenkomst aan, conform de Algemene Voorwaarden van Rosjuweliers. Vanwege dit koersrisico is Rosjuweliers vrijgesteld van de wet ‘Kopen op afstand’ (BW7) en is annuleren van een bestelling niet mogelijk.

 

Artikel 7 – Garantie 

 1. Rosjuweliers staat er voor in dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke voorschriften.
 2. Door Rosjuweliers aangeboden garantieregeling  doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens Rosjuweliers kan doen gelden op grond van de wet of de overeenkomst op afstand.
Artikel 8 – Aflevering

 1. Rosjuweliers draagt zorg voor het afleveren van bestellingen. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Rosjuweliers kenbaar heeft gemaakt.
 2. Rosjuweliers zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Met betrekking tot edelmetaal goud/zilverbaren geldt een afwijkende levertijd. 
 3. In geval van ontbinding zal Rosjuweliers het bedrag dat de Klant heeft betaald uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Rosjuweliers zal de Klant binnen een redelijk termijn informeren indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn. 
 5. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Rosjuweliers. 
 6. Een koopovereenkomst tussen klant en Rosjuweliers die betrekking heeft op edelmetaal baren kan ten alle tijde geheel of gedeeltelijk worden ontbonden d.m.v. schriftelijke kennisgeving. 
 7. Ontbinding van een dergelijke koopovereenkomst door Rosjuweliers levert geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming op, derhalve zal enkel de in de overeenkomst genoemde aankoopprijs door Rosjuweliers (indien en voor zover al voldaan) worden terugbetaald binnen uiterlijk 30 dagen na de voor vermelde kennisgeving.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij Rosjuweliers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

*Afwijkende leveringstijd voor goud- en zilver baren

In geval van aankoop van goud- en zilver baren, dient de Klant rekening te houden dat er een afwijkende leveringstijd van toepassing kan zijn. De exacte leveringsperiode kan variëren op basis van specifieke product eigenschappen en beschikbaarheid. De consument wordt geadviseerd om contact op te nemen met Rosjuweliers voor verdere informatie met betrekking tot de verwachte levertijd van goud- en zilver baren

 

Artikel 9 – Toepassing recht en geschillen 

 1. Rosjuweliers behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. De Klant dient de geconstateerde gebreken binnen redelijk termijn bij Rosjuweliers kenbaar te maken. 
 3. Rosjuweliers dient klachten binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Bij een langere verwerkingstijd dient Rosjuweliers dit aan de Klant mede te delen. 
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, stelt Rosjuweliers een onafhankelijke partij om te bemiddelen en dit kenbaar maken aan de Klant. 
 5. In afwijking van het vorige lid is op alle overeenkomsten tussen de Klant en Rosjuweliers is het Nederlandse recht van toepassing. 
 6. Geschillen tussen de Klant en Rosjuweliers zullen voorgelegd worden de bevoegde rechter te Den Haag. 

 

Artikel 10 – Wijzigingen 

 1. Rosjuweliers behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. 
 2. Klanten zullen geïnformeerd worden over eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. 

 

Artikel 11 – Slotbepaling 

Deze algemene voorwaarden treden inwerking op 1 januari 2022 en vervangen alle voorgaande versies. 

 

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »